imageاخذ کواهینامه های ISO imageاورهال imageمدیریت و اجرای فضای سبز شهر مس imageسلف سرویس imageخـدمات
کسب پروانه عضویت انجمن کیفیت و بهره وری ایران
کسب گواهینامه برند برتر
نشست صمیمانه مدیران با معاون وزیر و مدبر کل اداره رفاه و کار
پانزدهم اسفند ماه 96روز درختکاری
جشن متولدین بهمن و اسفند
قراردادهای جاری
قراردادهای انجام شده

حامیان پرداز کویر : Design By